परभणी, दि.27 (जिमाका) :- ºÉɨÉÉÊVÉEò xªÉÉªÉ ´É ʴɶÉä¹É ºÉ½þɪªÉ ʴɦÉÉMÉ ´É <iÉ®ú ¨ÉÉMÉÉºÉ ¤É½ÖþVÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ªÉÉ nùÉäxÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉÆiÉMÉÇiÉ näùhªÉÉiÉ ªÉähÉɬªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒ, ʶÉIÉhÉ ¶ÉÖ±Eò {É®úÒIÉÉ ¶ÉÖ±Eò, ®úÉVÉÌ¹É ¶ÉɽÖþ ¨É½þÉ®úÉVÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ ´É ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò {ÉÉ`öªÉGò¨ÉÉiÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉäiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ÊxÉ´ÉÉǽþ ¦ÉkÉÉ <iªÉÉnùÒ ªÉÉäVÉxÉäSÉä ºÉxÉ 2021-22 ªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É +VÉÇ भरण्यासाठी https://mahadbtmahait.gov.in ½äþ ºÉÆEäòiÉ ºlɳý Ênù. 14 Êb÷ºÉå¤É®ú 2021 {ÉɺÉÖxÉ ºÉÖ¯û ZÉɱÉä +ºÉÚxÉ ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒ, ʶÉIÉhÉ ¶ÉÖ±Eò {É®úÒIÉÉ, ®úÉVɹÉÔ ¶ÉɽÖþ ¨É½þÉ®úÉVÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ ´É ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò {ÉÉ`öªÉGò¨ÉÉiÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉÉähÉɬªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ÊxÉ´ÉÉǽþ ¦ÉkÉÉ <iªÉÉnùÒ ªÉÉäVÉxÉä EòÊ®úiÉÉ +VÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ +ÆÊiÉ¨É Ên.ò 31 ¨ÉÉSÉÇ 2022 +ºÉÖxÉ ÊVɱ½þªÉÉiÉÒ±É +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, विमु़क्त VÉÉiÉÒ, ¦É]õCªÉÉ VɨÉÉiÉÒ, <iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ ´É ʴɶÉä¹É ¨ÉÉMÉÉºÉ |É´ÉMÉÉÇiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê´ÉʽþiÉ ¨ÉÖnùiÉÒ ¨ÉvªÉä +É{ɱÉä ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒ +VÉÇ https://mahadbtmahait.gov.in ªÉÉ संकेतस्थळावर ¦É¯ûxÉ iÉä +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ´É +Éì¡ò±ÉÉ<ÇxÉ (½þÉbÇ÷ EòÉì{ÉÒ) {ÉvnùiÉÒxÉä +É{ɱªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉEòbä÷ VɨÉÉ Eò®úÉ´ÉäiÉ.असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त गिता गुठ्ठे यांनी केले आहे. ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉÆxÉÒ ºÉnù®ú +VÉÇ ½äþ |ɺiÉÖiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉEòbä÷ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉ{ÉÖ´ÉÔ ºÉnù®ú +VÉÉÇSÉÒ UôÉxÉxÉÒ Eò¯ûxÉ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒºÉ {ÉÉjÉ +ºÉhÉɬªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉäSÉ +VÉÇ ªÉÉ काªÉÉDZɪÉÉºÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒºiÉ´É ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉäiÉ ºÉnù®ú +VÉÉÇiÉ EòɽþÒ jÉÖ]õÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ iÉÉiEòɳý iªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈEòbÖ÷xÉ jÉÖ]õÓSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ Eò¯ûxÉ PÉähªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÒ Ênù±É䱪ÉÉ Ê´ÉʽþiÉ ¨ÉÖnùiÉÒiÉ ºÉnù®ú EòɪÉÇ´ÉɽþÒ {ÉÚhÉÇ Eò®úÉ´ÉÒ +É{ɱªÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉ |É´ÉäʶÉiÉ BEò½þÒ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÔªÉ Ê´ÉtÉlÉÔ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ {ÉɺÉÖxÉ ´ÉÆÊSÉiÉ ®úɽþhÉÉ®ú xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ JɤɮúnùÉ®úÒ PªÉÉ´ÉÒ. Ê´ÉʽþiÉ ¨ÉÖnùiÉÒiÉ +VÉÇ ºÉÉnù®ú xÉ Eäò±ªÉÉºÉ BJÉÉnùÉ ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÔªÉ Ê´ÉtÉlÉÔ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ {ÉɺÉÖxÉ ´ÉÆÊSÉiÉ ®úÉʽþ±ªÉÉºÉ iªÉÉºÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò xªÉÉªÉ ´É <iÉ®ú ¨ÉÉMÉÉºÉ ¤É½ÖþVÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ VɤÉɤÉnùÉ®ú ®úɽþhÉÉ®ú xÉɽþÒ. iɺÉäSÉ VªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä +ÉvÉÉ®úEòÉbÇ÷ ¨Éì{É®úuùÉ®äú ¤ÉÄEäò¶ÉÒ Ë±ÉEò ZÉɱÉä±Éä xÉɽþÒ +¶ÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ ®úCEò¨É ¤ÉÄEò JÉÉiªÉɨÉvªÉä VɨÉÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÒ iªÉɨÉÖ³äý VªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ 2019-20 ´É 2021-21 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒSÉÒ ®úCEò¨É +tÉ{É iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÄÆE òJÉÉiªÉÉ´É®ú VɨÉÉ ZÉɱÉä±ÉÒ xÉɽþÒ iªÉÉÆxÉÒ +É{ɱÉä +ÉvÉÉ®ú ¨Éì{É®úuùÉ®äú ¤ÉÄEäò¶ÉÒ Ë±ÉEò Eò¯ûxÉ PªÉÉ´Éä ´É +É{ɱÉÒ ¨É½þÉb÷Ò¤ÉÒ]õÒSÉÒ |ÉÉä¡òÉ<Ç±É +tÉ´ÉiÉ Eò¯ûxÉ PªÉÉ´Éä . असे ºÉ½þɪªÉEò +ɪÉÖCiÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eò±ªÉÉhÉ {É®ú¦ÉhÉÒ यांनी कळविले +ɽäþ. -*-*-*-*-