जिल्हादंडाधिकारी आंचल गोयल यांचे आदेश जारी परभणी, दि.29 (जिमाका) :- परभणी जिल्ह्याचे लसीकरणाचे प्रमाण राज्याच्या टक्केवारीच्या तुलनेत अत्यंत कमी असून, राज्यामध्ये लसीकरणामध्ये परभणी जिल्हा मागे पडला आहे. शासनाने संपूर्ण राज्याच्या क्षेत्रात लॉकडाऊनचे निर्बंध टप्प्याटप्प्याने कमी केलेले असून, संभाव्य तिसऱ्या लाटेची शक्यता विचारात घेता, परभणी जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लसीकरण होणे अपेक्षित आहे, जेणेकरुन Covid-19 च्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेस प्रभावीपणे आळा घालता येईल. जिल्‍ह्यातील खालील आस्‍थापनासाठी आदेश जिल्हादंडाधिकारी आंचल गोयल यांनी निर्गमीत केले आहे. आस्‍थापना व आस्‍थापनेतील मनुष्‍यबळासाठी लसीकरण मोहीम 1. किराणा मालाचे, बहु उत्‍पादन विक्री दुकाने, सर्व प्रकारची दुकाने, आस्‍थापना (दुकाने व आस्‍थापना अधिनियम 1948) 2. सर्व औषध निर्माते ईत्‍यादी सर्व प्रकारच्‍या आस्‍थापना. 3. सर्व लॉजिंग व हॉटेल चालक. 4. सर्व मद्यविक्री दुकाने, बाईन, बिअर शॉप, देशी दारु, FL-3 अनुज्ञप्‍ती धारक. 5. सर्व पेट्रोलपंप चालक. 6. सर्व थेटर/चित्रपट हॉल /मंगल कार्यालय यांचे मालक. 7. सर्व साखर कारखाने व्‍यवस्‍थापक. 8. सर्व APMCS= मार्गदर्शक सूचनाः— 1. वरील सर्व प्रकारच्‍या आस्‍थापनेतील व्‍यवस्‍थापकीय यंत्रणेतील सदस्‍य, अधिकारी, व्‍यवस्‍थापक, कामगार, इतर राज्‍यातून नजीकच्‍या काळात रुजु झालेले इतर राज्‍यातून आलेले कामगार, इतर गावी निवास असलेले व ये-जा करणारे कामगार ई. सर्व मनुष्‍यबळ यांच्‍या कोविड-19 प्रतिबंधात्‍मक लसीकरणाच्‍या दोन मात्रा पुर्ण झालेची खातरजमा आणि प्रमाणपत्र दर्शनी भागात लावण्‍याची कार्यवाही संबंधीत मालकानी करावी. 2. वरील सर्व प्रकारच्‍या आस्‍थापनेतील येणारे ग्राहक यांनी लसीकरणाचा कमीत कमी एक डोस घेतलेला असावा. संबंधित ग्राहकाबाबत खातरजमा करणे तसेच लसीचा दिनांक व आधार कार्ड क्रमांक आपल्‍या रजिस्‍टरमध्‍ये नोंद करण्‍याची जबाबदारी संबंधित आस्‍थापनेची राहील. 3. A) शासकीय कार्यालय जसे महानगरपालीका, सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायत, सहायक आयुक्‍त (अन्‍न व औषध प्रशासन), पोलीस अधीक्षक, राज्‍य उत्‍पादन शुल्‍क, उपनिबंधक सहकारी संस्‍था यांनी उपरोक्‍त बाब क्र 1 व 2 च्‍या अनुषंगाने कार्यवाही करण्‍यासाठी तपासणी पथक नियुक्‍त करावे. B) वरील आदेशाचे उल्‍लंघन झाल्‍यास खालीलप्रमाणे दंड आकारण्‍यात येईल. अ) कोणत्‍याही व्‍यक्‍तींनी कसुर केल्‍यास प्रत्‍येक प्रसंगी रु. 500/- दंड आकारण्‍यात यावा. आ) ज्‍यांनी आपल्‍या अभ्‍यागत, ग्राहक ई. वर कोविड अनुरुप वर्तन लादणे अपेक्षीत आहे अशा उपरोक्त सर्व बाबींसाठी Covid Appropriate Behavior (CAB) अनिवार्य आहे. 1) मास्क वापरणे 2) 2 गज दूरी (6 फुट अंतर) 3) सॅनीटायझरचा वापर 4) आवश्यकते नुसार फेसशिल्ड वापरणे अनिवार्य. विशेष सूचना 1. लोकजागृतीतून लसीकरण मोहीम राबविण्यावर भर देण्यात यावा. लसीकरणास पात्र लाभार्थ्यांचे, 100% लसीकरण (प्रथम मात्रा : First Dose) झाले पाहिजे, लसीकरणाचा दुसरा डोस Covishield 84 दिवस व Covaxin 28 दिवसांनी घेणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी प्रथम मात्रा विहित कालावधी पूर्ण झालेल्या नागरिकांकडे हर घर दस्तक व माझा वार्ड शतप्रतीशत लसीकरण वार्ड” या कार्यक्रमांतर्गत दुसऱ्या डोस साठी पाठपुरावा करावा. 2. 100% लसीकरण या कार्यक्रमातंर्गत पाठपुरावा करावा व ठोस जनप्रबोधन करुन लसीकरण मात्रा वाढवावी. 3. Covid Appropriate Behavior (CAB) उल्लंघन करणा-यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. अ) निम्न स्वाक्षरीकार प्रस्तुत आदेश आवश्यकतेनुसार रद्द किंवा सुधारित करु शकतील, ब) सदर आदेशाची अंमलबजावणी पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील. सदर आदेशाची कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा संघटना यांनी अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधीत आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 चे कलम 51 ते 60 व भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 तसेच साथरोग कायदा 1897 अन्वये दंडनीय/कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहतील, सदरील आदेश दिनांक29 नोव्हेंबर 2021 रोजी निर्गमित करण्यात येत आहेत.असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.