Maharshtra News Parbhani News

निवृत्तीवेतन धारकांना आवाहन

परभणी, दि.21 (जिमाका) :- निवृत्तीवेतनधारकांनी आपल्याकडील आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये केलेली जी काही बचत असेल ती दि.10 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत कोषागार कार्यालयास सादर करावी जेणेकरुन आयकर कपातमध्ये योग्य ती नोंद घेवून आयकर गणना करणे सोईचे होईल. ज्यांचे उत्पन्न करपात्र होवू शकते त्यांनी आयकर गणनेचा नियम 115 बीएसी नुसार ओल्ड टॅक्स रिजीम किंवा न्यु टॅक्स रिजीमपैकी एकाची निवड करुन जिल्हा कोषागार कार्यालयास दि.15 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत लेखी कळवावे. असे आवाहन जिल्हा कोषागार अधिकारी सुनिता सुंकवाड यांनी केले आहे. -*-*-*-*-

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: