पिकांच्या नुकसान वाटप रक्कमेतून कोणतीही वसुली न करण्याचे बँकांना आदेश 

नांदेड, दि. (जिमाका) 14 :- राज्य सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे शासन परिपत्रकान्वये गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांचे व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी शासनाकडून वाटप केलेली मदतीची रक्कम खातेदारांच्या खात्यावर जमा करताना मदतीच्या रकमेतून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली न करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. 

त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, ग्रामीण तसेच सहकारी बँकांनी परिपत्रकात दिलेल्या सूचनेनुसार शासनाकडून पिकांच्या नुकसानीसाठी वाटप केलेल्या रक्कमेसंबंधित खातेदारांच्या बँक खात्यावर जमा करताना मदतीच्या रकमेतून कोणत्याही प्रकारची वसूली करु नये तसेच शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी कटाक्षाने करावे, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था डॉ. मुकेश बारहाते यांनी केले आहे.

0000