देळुब बु.येथील जि.प. प्रा. शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे रिक्त पदे भरावी.
सरपंच आजेरखा पठाण यांची मागणी