National News

देळुब बु.येथील जि.प. प्रा. शाळेतील मुख्याध् यापक व शिक्षकांचे रिक्त पदे भरावी. सरपं च आजेरखा पठाण यांची मागणी

देळुब बु.येथील जि.प. प्रा. शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे रिक्त पदे भरावी.
सरपंच आजेरखा पठाण यांची मागणी

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
%d bloggers like this: